Bazyl

80 tekstów – auto­rem jest Ba­zyl.

Życie w ce­liba­cie nie jest ta­kie złe. Przy­naj­mniej świado­mie wiesz, że możesz liczyć tyl­ko na siebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 czerwca 2017, 09:27

Dzi­siaj znów widziałem de­mona uk­ry­tego w To­bie. Bo­je się, bo gdy się uwol­ni może nas rozdzielić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 czerwca 2017, 22:03

Jes­tem dla Ciebie ważny tyl­ko wte­dy gdy się nudzisz. Uzu­pełnieniem Two­jego cza­su, gdy nie masz co ro­bić. A Two­je zain­te­reso­wanie moją osobą jest blis­kie ze­ru.
Życie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2017, 19:03

Ig­no­ran­cja, egoizm czy brak sza­cun­ku spra­wia, że człowiek zaczy­na wątpić w swoją wartość. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2017, 05:03

"Miłość" to tyl­ko słowo. Ważne jest co wyraża. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 maja 2017, 15:20

- Wiesz, miałaś rację. Ja nie na­daje się do związku...
- Nie ma cze­goś ta­kiego jak na­dawać się i nie na­dawać. Trze­ba tyl­ko się dob­rać i doj­rzeć i nie być upar­tym jak osioł. Związek to nie do­datek, to sposób życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2017, 16:24

Obojętność jest gor­sza od zdrady. 

myśl • 7 maja 2017, 01:52

Is­totą człowie­czeństwa jest po­siada­nie świado­mości. Tyl­ko ona odróżnia nas od zwierząt. 

myśl • 7 maja 2017, 01:51

Stra­ciłem sens daw­no te­mu . Dziś go od­na­lazłem, samemu. 

myśl • 7 maja 2017, 01:49

Żył so­bie szczęśli­wy mężczyz­na. Następnie poz­nał kobietę. 

myśl • 7 maja 2017, 01:47

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 czerwca 2017, 13:25MyArczi sko­men­to­wał tek­st Życie w ce­liba­cie nie [...]

3 czerwca 2017, 19:38Cris sko­men­to­wał tek­st Ignorancja, egoizm czy brak [...]

26 maja 2017, 09:53Salomon sko­men­to­wał tek­st - Wiesz, miałaś rację. [...] 

25 maja 2017, 19:05Cris sko­men­to­wał tek­st - Wiesz, miałaś rację. [...] 

6 maja 2017, 23:45Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny od­dech jest [...]

6 maja 2017, 10:33Salomon sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny od­dech jest [...]

17 kwietnia 2017, 22:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jestem głup­cem wierzącym w [...]

17 kwietnia 2017, 18:20CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Jestem głup­cem wierzącym w [...]

17 kwietnia 2017, 14:40natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, zdra­da, obojętność. Trzy [...]

17 kwietnia 2017, 11:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, zdra­da, obojętność. Trzy [...]