Bazyl, strona 5

102 teksty – auto­rem jest Ba­zyl.

Jeśli chcesz osiągnąć swój cel mu­sisz ro­bić rzeczy, o których in­ni na­wet by nie pomyśleli. 

myśl • 17 marca 2017, 15:25

Praw­da nie zaw­sze jest niez­mien­na, nie dla wszys­tkich i wszędzie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2017, 11:36

Upa­dałem każde­go dnia. Niez­liczoną ilość ra­zy pękałem pod ciężarem swe­go przek­leństwa. Dziś pęka wszys­tko, a ja stałem się skałą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lutego 2017, 10:42

Kiedyś na­dej­dzie czas, gdy uświado­misz so­bie, że Two­je życie niedługo się skończy. Dla­tego za­nim to nastąpi zrób wszys­tko co tyl­ko możesz by na ko­niec po­wie­dzieć so­bie, że było warto. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 stycznia 2017, 02:16

Masz jed­no życie, które właśnie mi­ja, więc przes­tań się bać i... Żyj. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 listopada 2016, 22:28

Grunt, to ziemia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 lipca 2016, 20:05

Sięgnięcie dna nie oz­nacza ut­ra­ty rodzi­ny, do­mu, sa­mocho­du czy piep­rzo­nych pieniędzy.
Dno osiągniesz wte­dy, gdy będziesz miał wszys­tko cze­go prag­niesz, lecz na­dal nie będziesz znał siebie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 maja 2016, 16:24

Do­piero będąc całko­wicie sa­mot­nym zro­zumiesz jak niewiele pot­rze­ba do szczęścia. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 marca 2016, 23:20

Na­wet czas jest zmienny. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 lutego 2016, 16:09

Jak na iro­nię słowo "dob­ry" i "szczęśli­wy" co­raz rzadziej idą ze sobą w parze. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 lutego 2016, 23:41

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]