Bazyl, strona 4

102 teksty – auto­rem jest Ba­zyl.

Stra­ciłem sens daw­no te­mu . Dziś go od­na­lazłem, samemu. 

myśl • 7 maja 2017, 01:49

Żył so­bie szczęśli­wy mężczyz­na. Następnie poz­nał kobietę. 

myśl • 7 maja 2017, 01:47

Każdy ko­lej­ny od­dech jest końcem Two­jego życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 03:32

- Czy pot­ra­fisz po­kochać na prawdę ta­kiego wariata?
- Ale Ty jes­teś głupi.
- I brzyd­ki, za­pom­niałaś dodać.
- Brzyd­ki nie. I w tym tkwi cały problem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 03:23

Jes­tem głup­cem wierzącym w ludzkie dob­ro, które umarło już daw­no temu. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 10:37

Żyć po nic, al­bo um­rzeć za coś. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 09:48

Kłam­stwo, zdra­da, obojętność. Trzy słowa, które za­biły emoc­je ko­lej­nej is­to­ty. Na­wet naj­silniej­si kiedyś upadną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2017, 09:24

Chaos w umyśle

Kiedyś było daw­no te­mu, kiedyś już było, minęło.
Jest tu i te­raz. Te­raz bo­li, niszczy, przepada.
W chaosie zro­zumiesz słowo jed­no? Słowem w sedno.
To jest mój umysł, ogar­nij to te­raz, zro­zum całego.
Spróbuj chociaż, [...] — czytaj całość

wiersz • 16 kwietnia 2017, 18:01

Los

Los jest przew­rotny, cza­sem okrutny.
Nie wie­dzieć cze­mu, często bar­dzo smutny.
A życie nas tes­tu­je, każde­go dnia temperuje,
Za­tacza kręgi jak dzi­ki wilk na uwięzi,
Próbu­je zro­zumieć, uwol­nić się o tego,
Lecz zaw­sze wra­ca do ser­ca swego…

W [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 kwietnia 2017, 12:50

Sens życia

Sam nie wiem cze­mu, zgu­biłem się. Wiele lat temu,
Widziałem tyl­ko siebie, ból, mękę i cierpienie.
Kroczyłem po bez­drożach pochłonięty w pustce,
Byłem pra­wie wszędzie. Ber­lin, Pra­ga, na­wet w małej Ustce.
Nie widziałem nic, prócz własnego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 marca 2017, 11:32

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]