Bazyl, strona 2

102 teksty – auto­rem jest Ba­zyl.

W chaosie strachu nau­czyłem się przes­tać bać. Jed­nak część mnie na­dal mu­siała na chwilę wyjechać. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:26

Zbiór myśli każdej chwi­li bez Ciebie prze­lewam tu, w ot­chłań cier­pienia... Nadziei.
Tu, te­raz, bo za chwilę może już nie być. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:23

Twar­do stąpając po ziemi, ser­cem na­dal z Tobą. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:22

Minęło ćwierć wieku Twe­go is­tnienia. Może nie ry­cerz, może nie dos­ko­nały, lecz dru­ga połówka prze­mija wraz z Tobą. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:21

Tik, tak. A czas płynie dalej. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:19

Ko­lej­ny rok doświad­czeń. Ile pot­rze­ba cza­su, by posłuchać swe­go ser­ca i wbrew wszys­tkiemu mieć od­wagę za­ryzy­kować os­tatni raz.. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:18

Miłość to tyl­ko słowo, jed­nak wte­dy było na prawdę, te­raz trwa wie­cznie, a przyszłość niesie tajemnicę. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:16

Chciałbym Cię poz­nać, ale nie wiem jak... 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:13

Mam nadzieję, że za­sypiasz z uśmie­chem na twarzy, bo tyl­ko Two­je szczęście jeszcze trzy­ma mnie na tym świecie. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:11

Żałuję tyl­ko jed­ne­go. Życia bez Ciebie. 

myśl • 10 stycznia 2019, 23:08

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]