Bazyl, teksty ze stycznia 2015 roku

4 teksty ze stycznia 2015 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Jeśli bóg is­tnieje to mu­sisz zaak­cepto­wać ewen­tual­ność, że on wca­le Cię nie kocha, na­wet nie lu­bi a naj­praw­do­podob­niej Cię nienawidzi. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 stycznia 2015, 10:36

Im więcej ka­mieni wrzu­casz do rze­ki, tym więcej wo­dy się z niej wylewa. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 stycznia 2015, 14:39

Żyjesz marze­niami. Każde­go dnia wsta­jesz do pra­cy, której niena­widzisz, wy­konu­jesz czyn­ności, które nie spra­wiają Ci ra­dości tyl­ko po to by ku­pić so­bie przed­mioty, które nie dają Ci szczęścia. Ut­knąłeś w tym całym gównie, po­woli to do Ciebie do­ciera i sta­jesz się co­raz bar­dziej pusty. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 stycznia 2015, 22:00

Życie jest jak po­piół, ni­by wiesz co masz przed oczy­ma jed­nak nie do końca co było wcześniej, a co do­piero później... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 stycznia 2015, 20:12

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]