Bazyl, teksty ze stycznia 2011 roku

7 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Życie to jed­na wiel­ka przy­goda. Nie zmar­nuj jej... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 31 stycznia 2011, 15:42

Gdy­by człowiek pot­ra­fił czy­tać w myślach za­pom­niałby jak się rozmawia. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 30 stycznia 2011, 14:49

Tyl­ko wte­dy gdy stra­cisz wszys­tko zo­baczysz jak sil­ny jesteś. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 29 stycznia 2011, 00:14

Dzień, w którym czas sta­nie w miej­scu będzie dniem ostatnim. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2011, 02:51

Pozbądź się uczu­cia, że nie dasz ra­dy. Nig­dy nie pat­rz w tył. Dro­ga do życia zaw­sze jest z przodu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 stycznia 2011, 15:43

Wszys­tko jest tyl­ko chwilą... Pa­miętaj, że ona już nig­dy się nie powtórzy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 stycznia 2011, 00:48

Chciałem zniszczyć coś piękne­go... Zniszczyłem siebie 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 stycznia 2011, 17:46

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]