Bazyl, teksty z maja 2017 roku

8 tekstów z ma­ja 2017 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

"Miłość" to tyl­ko słowo. Ważne jest co wyraża. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 maja 2017, 15:20

- Wiesz, miałaś rację. Ja nie na­daje się do związku...
- Nie ma cze­goś ta­kiego jak na­dawać się i nie na­dawać. Trze­ba tyl­ko się dob­rać i doj­rzeć i nie być upar­tym jak osioł. Związek to nie do­datek, to sposób życia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 maja 2017, 16:24

Obojętność jest gor­sza od zdrady. 

myśl • 7 maja 2017, 01:52

Is­totą człowie­czeństwa jest po­siada­nie świado­mości. Tyl­ko ona odróżnia nas od zwierząt. 

myśl • 7 maja 2017, 01:51

Stra­ciłem sens daw­no te­mu . Dziś go od­na­lazłem, samemu. 

myśl • 7 maja 2017, 01:49

Żył so­bie szczęśli­wy mężczyz­na. Następnie poz­nał kobietę. 

myśl • 7 maja 2017, 01:47

Każdy ko­lej­ny od­dech jest końcem Two­jego życia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 03:32

- Czy pot­ra­fisz po­kochać na prawdę ta­kiego wariata?
- Ale Ty jes­teś głupi.
- I brzyd­ki, za­pom­niałaś dodać.
- Brzyd­ki nie. I w tym tkwi cały problem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 maja 2017, 03:23

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]