Bazyl, teksty z lutego 2011 roku

15 tekstów z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Prawdziwe szczęście (poprawione)

Szedłem za­tem więc, nie za prędko, nie za wol­no, od­da­lając się. Czułem ruch po­wiet­rza do koła głowy i było mi nieźle, czułem się nieźle, bo nie marzę o wiel­kiej ka­rie­rze, o wiel­kiej przyszłości i żebym tak całe życie miał ka­wałek chle­ba i od cza­su do cza­su jakąś ro­botę i żebym tak całe życie miał zdro­we no­gi i ro­zum, to by była dla mnie wie­czna szczęśliwość. 

opowiadanie • 25 lutego 2011, 12:55

Osiągając pos­ta­wiony so­bie cel nie kończy­my wal­czyć. Praw­dzi­wa wal­ka zaczy­na się wte­dy, gdy chce­my ut­rzy­mać ten stan za­miast zro­bić krok naprzód. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 lutego 2011, 00:59

Praw­dziwą sztuką jest od­na­lezienie włas­nej pas­ji. Ro­biąc to co kocha­my nieświado­mie osiąga­my per­fek­cję w tym co robimy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 22 lutego 2011, 15:51

Dążąc do dos­ko­nałości z cza­sem za­pomi­namy o naszym pier­wotnym celu. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 lutego 2011, 14:47

Eli­tar­ność - spogląda­nie z wyżyn ceną samotności. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 lutego 2011, 22:38

Gdy­by tyl­ko szło cofnąć czas... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 lutego 2011, 01:16

Pat­rząc na obec­ne po­kole­nie oba­wiam się, że ko­lej­ne nie będzie wie­działo jak wygląda słońce. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2011, 13:45

Nig­dy nie będziesz od ko­goś lep­szy, ale nig­dy też nie będziesz gorszy. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 lutego 2011, 00:15

Pięścia­rza może ob­rażać każdy, jed­nak nie każdy zdąży go przeprosić. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 lutego 2011, 22:54

Mogą mówić, że jes­teśmy wa­riata­mi. Jed­nak to my żyje­my całym ser­cem, ma­my pas­je, am­bicje, marze­nia... Ma­my cel. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 lutego 2011, 01:29

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]