Bazyl, teksty z kwietnia 2015 roku

1 tekst z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Ludzie toczą od­wie­czne wal­ki o lep­szość jed­ne­go ga­tun­ku mu­zyki od dru­giego. Krwa­we kruc­ja­ty na wyz­nawców gor­sze­go ga­tun­ku. Fa­natyzm, in­dok­try­nac­ja, dewocja.
A wszys­cy ludzie są ta­cy sa­mi. Chcą słuchać mu­zyki. To jest piękne.
Przes­tańcie słuchać ga­tunków, a zacznij­cie słuchać muzykę. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2015, 00:59

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]