Bazyl, teksty z czerwca 2011 roku

3 teksty z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ba­zyl.

Gdy cier­pisz na bez­senność nic nie jest praw­dzi­we. Wszys­tko wy­daje się być ane­micznym snem, który nie ma końca... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 23 czerwca 2011, 22:31

Dos­ko­nałość to przek­leństwo... Nie dar. Przek­leństwo, które­go nie po­winien ot­rzy­mać żaden człowiek... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 20 czerwca 2011, 22:13

Tęskno­ta wzmac­nia związek, ale og­romnym kosztem obu stron... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 czerwca 2011, 21:43

Bazyl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Bazyl

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 stycznia 2019, 20:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 20:29yestem sko­men­to­wał tek­st Żaden Mer­ce­des czy kochan­ka [...]

15 stycznia 2019, 07:20Bazyl sko­men­to­wał tek­st wszystko cze­go szu­kasz, jest [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st cokolwiek po­siadłeś, właśnie to [...]

15 stycznia 2019, 07:19Bazyl sko­men­to­wał tek­st staram się nie myśleć, [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak bar­dzo chciałbym być [...]

15 stycznia 2019, 07:18Bazyl sko­men­to­wał tek­st tak

15 stycznia 2019, 07:17Bazyl sko­men­to­wał tek­st bóg był od zaw­sze, [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st ludzi kocha­my za ich [...]

15 stycznia 2019, 07:16Bazyl sko­men­to­wał tek­st praw­dzi­wa wiara za­wiera w [...]